Menu

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Aleksandra Sasimowskiego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "Jaś i Małgosia"

ul. Aleksandra Sasimowskiego 3,
08-412 Borowie

☎️ tel. 25 685 90 91
📠fax. 25 685 90 91
📭 gimbor1@wp.pl

W przedszkolu

  • OGŁOSZENIE

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU "iPrzedszkole"

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola
„Jaś i Małgosia” w Borowiu

 

§I. Postanowienia wstępne

1.     System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2.     System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LXI/349/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 03 sierpnia 2023 roku.

3.     Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.

4.     Karty zbliżeniowe są własnością przedszkola.

5.     Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

6.     Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

§2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1.     Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

2.     Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice / opiekunowie prawni kierują się do szatni.

3.     Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę pomocy  wychowawcy w wyznaczonym miejscu.

4.     W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 7.00 do godziny 17.00

5.     W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży lub zgubienia) zwraca się do Pani Intendentki o odnotowanie w systemie faktu przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz do niezwłocznego złożenia wniosku o wydanie kolejnej (płatnej) karty iPrzedszkole. Pobyt dziecka w przedszkolu zostanie naliczony zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.

§3. Odbieranie dziecka z przedszkola

1.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie po wejściu do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

1)     informują o przybyciu za pośrednictwem domofonu,

2)     przebywają z dzieckiem przebierającym się w szatni

3)     wychodząc z dzieckiem z przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej do     czytnika. 

2.      Dziecko, którego karta została zarejestrowana przez czytnik jako wyjście, nie może nadal przebywać pod opieką nauczyciela w przedszkolu.

3.      W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka i wyżywienia naliczany będzie do godz. 17.00.

4.      W przypadku braku możliwości wykorzystania karty zbliżeniowej (z przyczyn technicznych) zaistniałą sytuację należy zgłosić do sekretariatu/intendentki.

§4. Moduł on-line dla rodziców

1.     Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole pod     adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.

2.     Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa po skreśleniu dziecka z listy przedszkola.

3.     Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu  informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany hasła, aktywacji karty zbliżeniowej oraz sprawdzenia wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienia lub zmiany.

4.     Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu Aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w systemie iPrzedszkole. Osoby mające problem z zalogowaniem do systemu lub z aktywacją karty uzyskają pomoc w przedszkolu.

5.     Po aktywacji konta w systemie  iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:

1)     bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie.

2)     wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

3)     bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

4)     dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

5)     możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

6)     zgłaszanie nieobecności dziecka należy dokonać drogą elektroniczną przez panel rodzica najpóźniej do  godziny 9.00 w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu. W wyjątkowej sytuacji zgłaszamy do Pani Intendentki (brak internetu, awaria systemu)

§5. Postanowienia końcowe

1.     Niniejsze zasady obowiązują od dnia 01. października 2023r.

2.     Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod     adresem  www.zoborowie.pl

3.     Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4.     Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor  przedszkola  lub inna wskazana przez niego osoba (intendentka).

5.     Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest dyrektor Zespół Oświatowy w Borowiu.

DYREKTOR

Zespołu Oświatowego w Borowiu

 

Ewa Wielgosz

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Oświatowy w Borowiu
ul. Aleksandra Sasimowskiego 3
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-954

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Oświaty w Borowie