Menu

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Aleksandra Sasimowskiego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "Jaś i Małgosia"

ul. Aleksandra Sasimowskiego 3,
08-412 Borowie

☎️ tel. 25 685 90 91
📠fax. 25 685 90 91
📭 gimbor1@wp.pl

Z kart historii

HISTORIA SZKOŁY W BOROWIU

dr Renata Krupa

HISTORIA SZKOŁY W BOROWIU

(1887–2021)

 Początki nauczania dzieci w Borowiu w zorganizowanej grupie sięgają pierwszej połowy XVII wieku, kiedy to w drewnianym domu zamieszkał nauczyciel sprowadzony przez księdza i uczył dzieci za odpłatnością. W 1603 roku nauczycielem tym był Andrzej Borowski.

Po stłumieniu powstania styczniowego (1864) rząd rosyjski skonfiskował majątek kościelny, a w domu, w którym mieściła się prywatna szkoła, miała zamieszkać służba dworska. Jednak miejscowa ludność zwróciła się do władz rosyjskich z prośbą, aby dom ten przeznaczyć na szkołę. Jak podaje księga likwidacyjna wsi Borowie z 1869 roku, szkoła w Borowiu mieściła się w drewnianym, krytym słomą domu, składającym się z 2 klas lekcyjnych i 2 izb mieszkalnych.  W budynku tym nauczano dzieci do roku 1913, kiedy to podczas przerwy wielkanocnej budynek uległ zniszczeniu. Rok później, dzięki staraniom władz samorządowych gminy Miastków i funduszom pozyskanym od władz rosyjskich, powstał nowy budynek szkolny – murowany i kryty dachówką, z jedną dużą salą lekcyjną, który w 1917 roku oddano do użytku. Dzięki ofiarności Feliksa Jóźwickiego, właściciela ziemi znajdującej się obok budynku, szkoła zyskała dużą działkę, na której dobudowano część gospodarczą.

Pierwsze zapiski urzędowe o szkole w Borowiu występują w „Księdze głównej” założonej dnia 31 grudnia 1887 roku i prowadzonej w języku rosyjskim. Była to szkoła o 3 oddziałach, do której uczęszczało 61 chłopców w wieku 9-15 lat z następujących wsi: Borowia, Brzuzy, Jaźwin, Gozdu, Kamionki, Filipówki i Oziemkówki.  Szkoła mieściła się w drewnianym, parterowym budynku, krytym strzechą. W roku szkolnym 1887/1888 nauka rozpoczęła się 1 grudnia, a zakończyła 11 marca. W trzech oddziałach: wstępnym, pierwszym i drugim nauczano religii, języka rosyjskiego, arytmetyki, kaligrafii i rysunku, wiadomości o przyrodzie i geografii, historii Rosji oraz śpiewu.

W maju 1917 roku na terenie ówczesnej gminy Miastków, w skład której wchodziło również Borowie, działało 9 szkół i 1 czytelnia. Od 1916 r. do 1925 r. w szkole w Borowiu jedynym nauczycielem był Aleksander Sasimowski.

W roku szkolnym 1925/1926 nauką objętych było 179 uczniów w 5 oddziałach. Pracowało wówczas 2 nauczycieli – Aleksander Sasimowski i Zofia Perepelińska. Dzięki staraniom kierownika szkoły, Dozór Szkolny gminy Miastków decyzją z dnia 14 września 1925 r., zatwierdzoną przez Radę Szkolną Powiatową w Garwolinie,  utworzył siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną w Borowiu. W kolejnym roku szkolnym liczba dzieci wzrosła do 213. Uczniowie byli podzieleni na 5 grup, ponieważ oddziały V i VI tworzyły jedną grupę. Ten rok szkolny, z powodu epidemii szkarlatyny, rozpoczął się z dwutygodniowym opóźnieniem, czyli 15 września. W związku z tym, iż budynek był zbyt mały, nauka odbywała się w domu Jana Kreta mieszkającego w Borowiu (dom zbudowany przed I wojną światową przez Stanisława Jędrucha – ojca Władysławy Sasimowskiej). W tym też czasie trwały intensywne przygotowania do rozbudowy szkoły, a mianowicie pod kierunkiem Aleksandra Sasimowskiego członkowie Komitetu Rozbudowy czynili starania o pozyskanie funduszy, sporządzenie i zatwierdzenie planu rozbudowy, gromadzili materiały. W wyniku tychże działań dnia 5 maja 1927 r. rozpoczęto prace budowlane. Jednocześnie szkoła stała się w gminie Miastków pierwszą placówką sześcioklasową z 7 oddziałami, w której uczyło się 284 dzieci. Część dzieci uczyła się w salach wynajmowanych w domu Jana Kreta, a część u Franciszka Stułki. Jak wspomina Aleksander Sasimowski w „Kronice Publicznej Szkoły Powszechnej w Borowiu”: „Zakończenie roku szkolnego odbyte 28 czerwca 1928 było wyjątkowo uroczyste, bo szkoła pierwszy raz wypuszczała dzieci, które ukończyły siedem oddziałów. Świadectwa z 7 oddziałów, czyli ukończenia sześcioklasowej siedmiodziałowej Szkoły Powszechnej otrzymało 9 chłopców i 3 dziewczynki”.

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego z dn. 16 lipca 1930 roku został ustanowiony jeden obwód szkolny dla następujących miejscowości: Borowie wieś i folwark, Borowie Poduchowne, Brzuza Nowa i Stara, Gózd wieś i folwark, Jaźwiny, Kamionka wieś i folwark, Słup A, F, C i B. Do szkoły uczęszczało w tym czasie 69 dzieci spoza obwodu, z następujących wsi: Oziemkówki – 16, Poręb – 4, Filipówki – 3, Gościewicza – 1, Woli Mistkowskiej – 2, Przykór – 2, Brzuskowoli – 1, Chromina 14, Łopacianki – 7, Lalin – 8, Redzyńskiego – 3, Iwowego – 3, Kienkówki – 5, Wilchty i Budzisk. Warto w tymmiejscu przypomnieć, że ówczesne media zauważyły i odnotowały to wydarzenie. I tak na przykład H. Pogorzelski w swym artykule opublikowanym w „Trybunie Mazowieckiej” z października 1966 roku podkreślał wysoką rangę ówczesnej szkoły: „Borowie miało jedyną siedmioklasową szkołę w rozległej gminie Miastków. Rodzice z odległych wsi, którzy chcieli, aby dzieci miały wyższe wykształcenie niż 4 klasy, umieszczali swe młode pociechy na stancjach”. Aleksander Sasimowski, doskonale orientujący się w ówczesnych realiach,  dodawał: „Lepiej uczęszczały dzieci z obcych obwodów, bo były to w większości dzieci takich rodziców, którzy specjalnie doceniali potrzebę ukończenia przez nie wyższych oddziałów  w szkole w Borowiu, bo u siebie ich nie posiadali”.

Niewielu absolwentów tutejszej szkoły mogło podjąć dalszą naukę, co było spowodowane najczęściej brakiem środków finansowych ich rodziców. Tylko nieliczni kontynuowali kształcenie w pobliskich szkołach: Gimnazjum Państwowe w Siedlcach, Gimnazjum Sejmikowe w Garwolinie, Gimnazjum Prywatne w Garwolinie, Gimnazjum Państwowe w Puławach, Szkoła Państwowa Przemysłu Drzewnego w Hajnówce, Państwowe Ogólnokształcące Gimnazjum w Siennicy.

W 1932 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny – piętrowy, murowany, kryty blachą. Mieściło się w nim 7 sal lekcyjnych, kancelaria, biblioteka oraz trzyizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły. W szkole tej naukę rozpoczęło 331 dzieci. Podejmowano wiele ciekawych i urozmaiconych działań, w które włączali się nauczyciele, uczniowie i społeczność lokalna. Odbywały się liczne konferencje dla nauczycieli, dwudniowe wycieczki do Warszawy, jednodniowe piesze wycieczki do Stoczka Łukowskiego, Garwolina czy Huty Szkła w Trąbkach,  prężnie działał chór szkolny, sekcja biblioteczna, koło teatralne, Koło Młodzieży „Siew”, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, odbywały się sądy koleżeńskie oraz poranki dyskusyjne poświęcone aktualnym sprawom Polski. Uczniowie opiekowali się również ogródkiem przyszkolnym. Powstało Koło Absolwentów. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach organizowanych w miejscowej świetlicy, gdzie grano w warcaby, organizowano gry zespołowe, rysowano, czytano oraz słuchano radia.

Za pieniądze ofiarowane przez Spółdzielnię Uczniowską, w roku szkolnym 1936/1937, został zakupiony sztandar. Projekt sztandaru wybrał Samorząd Szkolny spośród projektów przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych oddziałów. Sztandarowego i asystę wybrano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Poświecenie sztandaru odbyło się podczas uroczystości, na której odczytano akt wzniesienia sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej w Borowiu: „Działo się dnia 20 czerwca 1937 roku, kiedy Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był profesor Ignacy Mościcki, Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego profesor W. Świętosławski, Kuratorem Okręgu Szkolnego Lubelskiego S. Klebanowski, Inspektorem Szkolnym Obwodu Puławskiego FranciczekŚwigost, Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Borowiu Aleksander Sasimowski, na terenie szkolnym.W dniu tym wręczony został szkole, przez Spółdzielnię Uczniowską ufundowany, sztandar szkolny. Poświecenia sztandaru dokonał Ksiądz Proboszcz Parafii Borowie Walenty Wójcik. Chrzestnymi rodzicami sztandaru byli: Główny Opiekun Szkolny Jan Wójcik, Kierownikowa Władysława Sasimowska, Nauczyciel Stefan Wasilewski i Nauczycielka Helena Wołoszynowa, Opiekun Szkolny Józef Baran i Nauczycielka Maria Wasilewska, Opiekun Szkolny Jan Stułka i Nauczycielka Maria Lewkowiczówna, b. Członek Komitetu Budowy Szkoły Marek Kret i Nauczycielka Teodozja Sikorzanka. Borowie,  dn. 20 czerwca 1937 roku”.

Dnia 15 listopada 1937 roku, zgodnie z ustawą o organizacji szkolnictwa, szkoła w Borowiu została przemianowana na szkołę powszechną III stopnia. Lata te przypomina  absolwentka szkoły dr Feliksa Pieńkowska z domu Kajka: „Zapamiętałam sylwetki i nazwiska niektórych nauczycieli, a byli to Państwo Wasilewscy, Pani Kucharska, Pan Wanecki, Pani Sikorzanka, Pani Lewkowicz, katecheta ksiądz Domalewski i proboszcz ksiądz Wójcik. Wszyscy przekazywali nam swą wiedzę interesująco, w szerokim zakresie. Wiosną 1936 roku ksiądz katecheta zorganizował dla młodzieży wycieczkę do Warszawy. Podczas niej mieliśmy nieoczekiwane, bardzo wzruszające zdarzenie. W trakcie zwiedzania Zamku Królewskiego, w pobliżu naszej gromadki, przeszedł Prezydent Ignacy Mościcki. Tak oto zobaczyliśmy z bliska Prezydenta Polski […] W czerwcu 1938 roku ukończyłam VII klasę szkoły podstawowej w Borowiu. Zostałam należycie przygotowana do kontynuowania dalszej nauki, o czym świadczy zdanie z dobrymi ocenami konkursowego egzaminu do klasy I państwowego gimnazjum oraz do liceum im. Królowej Jadwigi w Siedlcach”.

Od 1 września 1939 roku, z powodu wybuchu II wojny światowej, nauka nie odbywała się, a budynek, oprócz mieszkania kierownika, został zamieniony na koszary dla Pierwszego Pułku Strzelców Konnych z Garwolina.  Pierwsze dni wojny wspominał nasz Patron, Aleksander Sasimowski, w następujący sposób: „Wojska zajmujące budynek szkolny wjechały samochodami, które stały w lesie koło Borowia. Samoloty niemieckie co dzień dokonywały nalotów na Polskę, rzucając bomby na obiekty wojskowe, miasta i wsie polskie, przelatywały nad Borowiem i okolicą. Z powodu wkroczenia wojsk niemieckich oraz nalotów bombowców dużo ludzi z miast zachodnich Polski uciekało na wschód. Szli piesi, jechali furmankami, niosąc tłumoki i walizy, przeważnie rodziny urzędnicze, kolejarskie, nauczycielskie lub sami mężczyźni w wieku poborowym, których władze wojskowe polskie nie zdążyły wcielić do szeregów Wojska Polskiego. Budynek szkolny w pierwszej połowie września 1939 roku zamieniony był na dom noclegowy, bo uciekinierzy w dzień wędrowali, a w nocy spali w domach, stodołach i w szkołach. We wszystkich pomieszczeniach szkolnych podłogi pod ścianami były zasłane słomą, na której nocowali uciekinierzy. Gdy się rozwidniało, wszyscy wstawali, aby wędrować dalej, póki nie rozpoczną się naloty. Naloty dokonywane były przeważnie od godz. 9.00 do godz. 12.00 i od godz. 14.00 często do zachodu słońca”.

W roku szkolnym 1939/1940 nauka rozpoczęła się dopiero w drugim półroczu. Rozpoczęcie zajęć poprzedzone było zebraniem od ludności podręczników do nauki przedmiotów zakazanych: języka polskiego, historii i geografii. Zarządzeniem z 4 stycznia 1940 roku starosta Hans Klein nakazał kierownikom szkół zebrać od uczniów wymienione podręczniki i przekazać je w nieprzekraczalnym terminie (12 I) do Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Należało również dostarczyć do Inspektoratu Szkolnego po jednym egzemplarzu wszystkich podręczników. Do nauki języka polskiego władze Generalnej Guberni wydały specjalny elementarz, a także zalecały wykorzystanie czasopism „Ster” i „Mały Ster”. W tym czasie do szkoły uczęszczało 292 dzieci, a w czerwcu 17 uczniów ukończyło edukację w Borowiu. Absolwenci nie kontynuowali nigdzie nauki, ponieważ szkoły średnie zostały wówczas zamknięte.

W tym czasie prowadzono tajne nauczanie. Uczniowie uczęszczający na komplety zdawali egzaminy kończące gimnazjum i liceum przed komisją złożoną z nauczycieli Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie: Jana Cinka, Ireny Borkowskiej i Bronisławy Balcerzakówny. Wiele osób biorących udział w tajnym nauczaniu zdało egzamin dojrzałości, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuowało edukację na wyższych uczelniach. Ewald Sasimowski, jeden z uczniów tajnego nauczania, obecnie emerytowany profesor dr hab. Akademii Rolniczej w Lublinie, wspominał: „z pomocą ojca w zakresie przedmiotów ścisłych i p. mgr Haliny Thomasówny, profesorki gimnazjalnej (wysiedlonej z rodziną przez Niemców z Trzemeszna k. Poznania) – przedmiotów pozostałych, udało mi się opanować materiał IV klasy i w 1941 roku zdać egzamin z zakresu czterech klas gimnazjum (odpowiednik przedwojennej tzw. małej matury) przed działającą w konspiracji Komisją nauczycieli Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.  Przed tą samą komisją złożyłem następnie Egzamin Dojrzałości po >>przerobieniu<< programu I kl. i być może częściowo II kl. licealnej na kompletach gimnazjalnych prowadzonych przez p. mgr H. Thomasównę. Na dalsze przygotowanie jeździłem (dla niezwracania na siebie uwagi – wozem drabiniastym z grabiami na luśni) do p. Jana Cinka, dyrektora ww. gimnazjum i liceum. Omawiana nauka umożliwiła mi podjęcie studiów już w październiku 1944r. na Wydziale Rolnym nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie”.

Od września 1944 do zakończenia II wojny światowej na terenie szkoły prowadzone były komplety tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej. Komplety istniały jako filia Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Córka Aleksandra Sasimowskiego, Karyna, prowadziła tajne nauczanie w rodzinnym domu. Konspiracyjne władze oświatowe zaopatrywały ośrodki tajnego nauczania w niewielkie komplety książek, które do Borowia przywoził Stanisław Felbur, ps. „Rębkowski”, członek Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Garwolinie.

W tym okresie na terenie szkoły odbywały się często próby chóru założonego przez nauczyciela Władysława Bogusza z Brzuzy Nowej. Podczas tych spotkań rozprowadzano tajną prasę i omawiano sprawy związane z ówczesną sytuacją polityczno-ekonomiczną Polski.

Systematyczną naukę w szkole wznowiono 11 września 1944 roku. Obowiązkowi szkolnemu podlegało wówczas  354 dzieci. Za zgodą Jana Cinka – dyrektora Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Garwolinie, w Borowiu powstały cztery klasy filialne gimnazjum. Rozpoczęło w nich naukę 71 uczniów, a ukończyło 61 osób. Uczyli w nich: Halina Thomasówna (język polski, język francuski, historia), Stanisław Frelek (łacina, przyroda, biologia, geografia), Janusz Sobiński (algebra z geometrią, fizyka, chemia, geografia) oraz ksiądz Jan Czajka (religia). Klasy filialne istniały do czerwca 1947 r.

Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, w 1945 roku powstało Samorządowe Gimnazjum w Borowiu, którego dyrektorem został mianowany Aleksander Sasimowski. Do pracy w gimnazjum skierowano nauczycieli – Ludwika Gerarda i Zofię Czajkowską.

Pierwszy Zjazd byłych wychowanków Szkoły Powszechnej w Borowiu zorganizowano dn. 22 sierpnia 1948 roku.

W roku 1960 uczniowie z Borowia i okolic mogli uczęszczać do Szkoły Przysposobienia Rolniczego, która rozpoczęła działalność z inicjatywy Aleksandra Sasimowskiego.

W latach 1965-1967 powstawał nowy budynek szkolny, w którym znajdowała się sala gimnastyczna, 9 sal lekcyjnych, świetlica oraz kuchnia. Otwarcie jego nastąpiło 13 września 1967r. Nowy budynek powstał z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Aleksandra Sasimowskiego oraz dzięki pomocy byłego nauczyciela szkoły w Borowiu i ówczesnego wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza, który przyczynił się do włączenia budowy szkoły do planu inwestycyjnego Powiatu Garwolińskiego i zatwierdzenia włączenia przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Budowę rozpoczęto 14 października 1965r., a zakończono 31 sierpnia 1967r. Wykonawcą przedsięwzięcia było Garwolińskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Szkoła została zbudowana za fundusze państwowe wyasygnowane przez władze wojewódzkie, część pieniędzy pochodziła dodatkowo ze składek rodziców.

To podniosłe wydarzenie zostało zauważone i odnotowane przez media. W ten oto sposób uroczystość otwarcia szkoły była wspominana przez lokalną prasę: „To było wielkie święto dla wsi Borowie. Z okolicznych wsi i gromad przybywali mieszkańcy na uroczystość otwarcia nowej szkoły. Ale masowy udział ludności, powszechny świąteczny nastrój, wynikał nie tylko z faktu przekazania młodzieży Borowia i okolicznych gromad nowoczesnej szkoły. Większość, szczególnie tych w wieku około czterdziestu lat, przybywało na spotkanie z dawnym mieszkańcem i nauczycielem w tej gromadzie, dziś wicepremierem rządu Polski Ludowej Piotrem Jaroszewiczem, aby wziąć udział we wręczeniu mu dyplomu honorowego obywatela wsi Borowie i Odznaki „Zasłużony Działacz Spółdzielczy” (Tygodnik „Rolnik Spółdzielca”, dn. 24 IX 1967, artykuł „Uroczyste otwarcie szkoły w Borowiu”). A oto kolejne informacje prasowe, informujące o otwarciu szkoły w Borowiu: „W Borowiu przekazano młodzieży nową szkołę. Szkołę jasną, nowoczesną, wyposażoną w trzy specjalistyczne pracownie i 7 izb lekcyjnych. […] tu właśnie, przybyli z okolicznych wsi i gromad, mieszkańcy mieli przykład tego, co może dać ich własna inicjatywa wsparta społeczną postawą członków miejscowej gminnej spółdzielni,  poparta pomocą państwa” („Głos Samorządu GS” z października 1967 roku).

Przecinając wstęgę podczas otwarcia nowej szkoły, wicepremier Piotr Jaroszewicz życzył zebranym, aby ze szkoły w Borowiu wyszło wielu światłych obywateli, zdolnych pracować i dla Borowia, i dla pożytku całego kraju.

Tak oto szkołę opisywał Aleksander Sasimowski: „Nowy budynek szkolny posiada w części piętrowej: 7 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, pokój na pomoce naukowe i szafki na ubrania dla dzieci, w części parterowej: pokój dla lekarza, rozbieralnię, natryski, salę gimnastyczną na pomoce do wychowania fizycznego, salę zajęć praktyczno-technicznych z pokojem na pomoce, salę fizyki i chemii z pomieszczeniem na pomoce, kancelarię, czytelnię, bibliotekę, jadalnię, kuchnię, łazienki dla nauczycieli i uczniów, dwa korytarze, w części podpiwniczonej: kotłownię, spiżarnię i korytarz. Budynek zaopatrzony jest w światło, ciepłą i zimną bieżącą wodę z głębinowej studni oraz centralne ogrzewanie. […] Część przed budynkiem szkolnym przeznaczono na trawnik i klomby kwiatowe. Druga część od strony północnej budynku zajęta została na grządki warzywne dla dzieci. Na trzeciej części, leżącej na południu, umieszczone zostały boiska dla dzieci. […] Do szkoły uczęszczało w tym roku szkolnym 325 dzieci […] wymieniona liczba dzieci uczęszczała do 8 klas. Poszczególne klasy liczyły: I-33 dzieci, II-32 dzieci, III-39 dzieci, IV-47, V-34, VI-51, VII-44, VIII-47.   Zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty i Szkół Wyższych klasy liczące więcej niż 40 uczniów podzielone były na 2 oddziały. Były więc dwie klasy czwarte, dwie szóste, dwie siódme i dwie ósme. Razem szkoła liczyła 12 klas”.

Dnia 31 sierpnia 1968 roku przeszedł na emeryturę długoletni kierownik szkoły Aleksander Sasimowski, a funkcję kierownika zaczął pełnić mgr Henryk Kargol. W 1974 r. szkoła w Borowiu została przemianowana na Gminną Szkołę Zbiorczą (Uchwała z 28 III 1974 r. Gminna Rada Narodowa), a Henryk Kargol został powołany na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z 17 marca 1973 r. szkoła taka powinna stanowić gminne centrum oświatowo-kulturalne, a także na wysokim poziomie realizować różnorodne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Decyzja o powstaniu Zbiorczej Szkoły została także poprzedzona oceną spełniania innych kryteriów, do których zaliczono: zadawalającą bazę lokalową, wystarczające możliwości komunikacyjne, perspektywy demograficzne miejscowości, wykształconą kadrę nauczycielską oraz możliwości rozwoju. Wymagania te były spełniane przez placówki w:  Pilawie, Miastkowie, Borowiu i Maciejowicach.

Zbiorczej Szkole podlegały wówczas szkoły w: Borowiu, Głoskowie, Lalinach, Iwowem, Chrominie i Brzuskowoli. W skład Szkoły Zbiorczej wchodziła również Zasadnicza Szkoła Rolnicza, którą kierowały mgr Krystyna Kargol i mgr Hanna Ulrich. W placówkach tych było zatrudnionych 41 nauczycieli, 3 pracowników administracyjno-ekonomicznych i 17 pracowników obsługi. Również w tym roku, na wniosek Henryka Kargola, powstało Publiczne Przedszkole w Borowiu, do którego uczęszczało wówczas 26 dzieci w wieku 3-6 lat. Początkowo funkcjonowało w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Po zakończeniu remontu budynku szkolnego nr 2 zajęło parter tejże szkoły.

Przedszkolem kierowały:

01.09.1974 r. – 31.08.1976 r. – mgr Natalia Gurzkowska

01.09 1976 r. – 31.08.1981 r. – Krystyna Andrusiuk

01.09.1981 r. –31.08.1987 r. – mgr Elżbieta Smuniewska

01.09.1987 r. –31.08.1988 r. – Zofia Górska 1.09.1987, p.o. mgr Zofia Bartosiewicz

01.09.1988 r. –31.08.1997 r. – mgr Krystyna Wolańska

Dyrektor Henryk Kargol podejmował różne działania, aby wzbogacać bazę materialną placówek, m.in. utworzył przy wszystkich szkołach świetlice, zabiegał o dobre wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne oraz bibliotek w słowniki, lektury i czasopisma, organizował zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, ciągle poszukiwał nowych sposobów spędzania przez młodzież czasu wolnego, zadbał o dowożenie uczniów na zajęcia (w 1978 r. do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Borowiu spośród 287 uczniów dojeżdżało 102), umożliwił dożywianie 120 dzieci. Przywiązywał wagę do działalności opiekuńczej szkoły, a w związku z tym wydłużył godziny funkcjonowania świetlicy, organizował zajęcia w czasie ferii i wakacji, otoczył opieką indywidualną dzieci z ubogich rodzin oraz prowadził poradnictwo wychowawcze i zawodowe dla uczniów i ich rodziców. Szczególną opieką zostały  otoczone dzieci, które w wyniku reorganizacji szkolnictwa ze szkoły w Brzuskowoli przeniesiono do szkoły w Borowiu.  Nauczyciele realizowali program z zakresu preorientacji zawodowej, a rodziców włączali w realizację podejmowanych zadań. Dyrektor jednocześnie mobilizował nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, w wyniku czego w 1978 roku 20% nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, a 47% ukończyło Studium Nauczycielskie. Liczba nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami była tylko o 5% niższa od wskaźnika krajowego.

We wrześniu 1978 r. stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół objęła mgr Zofia Tchorzewska. W roku 1982 do Zbiorczej Szkoły Gminnej przynależały szkoły podstawowe w: Borowiu, Głoskowie, Lalinach i Iwowem, punkty filialne w Chrominie i w Brzuskowoli oraz Państwowe Przedszkole w Borowiu. Pracowało w nich 50 nauczycieli.W związku z reorganizacją oświaty na terenie województwa siedleckiego, w roku szkolnym 1984/1985 przestała istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna. Odtąd szkoła i przedszkole w Borowiu podlegały Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Garwolinie.

Nowa dyrektor kontynuowała, rozpoczętą przez poprzednika, ideę zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież. Odbywały się sportowe turnieje gminne, imprezy lekkoatletyczne, sztafetowe biegi przełajowe, rozgrywki w tenisa stołowego. Szkolne igrzyska sportowe obejmowały dyscypliny: siatkówkę, piłkę nożną i łyżwiarstwo. Przeprowadzano testy sprawności fizycznej oraz wybierano Młodzieżowych Organizatorów Sportu. Ustanowiono wiele nowych rekordów: Elżbieta Soszka w biegu na 60 m – 8,3sek.; Jan Kałasa w biegu na 60 m – 8,0sek.; Urszula Baran w skoku wzwyż - 1,30; Sławomir Gasek w skoku wzwyż – 1,50; Janusz Matysek w skoku wzwyż – 1,50 cm. Często rozgrywano mecze w piłkę nożną – Zbiorcza Szkoła Gminna w Borowiu kontra Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Borowiu.

100-lecie szkoły (1987) stworzyło okoliczność nadania jej imienia i ufundowania nowego sztandaru. Uroczystość nadania imienia Aleksandra Sasimowskiego odbyła się 13 października o godz. 11.00, a najważniejszymi uczestnikami byli: żona patrona – Władysława Sasimowska, córka patrona – Karyna Szubert, syn – Ewald Sasimowski.

Uczennica kl. VI Joanna Bryłkówna opisała ten dzień w „Kronice Patrona Szkoły”: „Przygotowania do tej uroczystości trwały bardzo długo. Wszystkimi czynnościami kierowali nasi nauczyciele. Specjalnie z tej okazji zostały wydrukowane zaproszenia z wkładką zawierającą życiorys Aleksandra Sasimowskiego i historię szkoły. Na lekcjach języka polskiego dokładnie zapoznaliśmy się z postacią przyszłego Patrona. W każdej izbie lekcyjnej znajdowała się gazetka ścienna poświęcona wspomnieniom o Nim – nauczycielu uczącym naszych dziadków. Dużo wysiłku wymagało przygotowanie części artystycznej. Atmosfera pracy i niepokoju towarzyszyła uczniom, nauczycielom i rodzicom aż do tego niezwykłego dnia. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Była ona ślicznie udekorowana. Ścianę, na tle której wygłaszano przemówienia i zgromadziły się poczty sztandarowe z różnych szkół okolicznych i dalszych, zdobiła tkanina czerwona. Na jej tle widniał napis: „Ojczyzna, nauka, praca”. Nad hasłem szeroko rozpinał swe skrzydła biały orzeł – nasze godło narodowe. Od niego swobodnie rozciągały się biało-czerwone wstęgi. Natomiast na ścianie bocznej umieszczony był portret Aleksandra Sasimowskiego na tle ładnej dekoracji.

1 września 1997r. Publiczne Przedszkole w Borowiu weszło w skład Zespołu Oświatowego (Publiczne Przedszkole w Borowiu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu). Funkcję dyrektora pełnił mgr Ryszard Zawadka, zastępcą była mgr Ewa Mokicka (1997-2000), a następnie mgr Agnieszka Bany (2000-2001).

W związku z reformą szkolnictwa, dnia 1 września 1999r. powstało Publiczne Gimnazjum w Borowiu, którego dyrektorem został mgr Ryszard Zawadka. Zarząd Gminy Borowie określił obwód szkolny, do którego należały miejscowości: Borowie, Brzuza Nowa, Jaźwiny, Gózd, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Brzuskowola, Brzuza Stara, Gościewicz, Filipówka, Chromin, Łopacianka, Laliny, Iwowe, Głosków, Łętów, Kamionka, Dudka, Wilchta.

Pierwsze spotkanie 67 gimnazjalistów odbyło się 1 czerwca1999 r., podczas którego uczniowie mieli okazję się poznać i zwiedzić szkołę. W tym roku pracę w gimnazjum rozpoczęli nauczyciele: mgr Ewa Adamkiewicz, mgr Halina Babik, mgr Agnieszka Bany, mgr Barbara Baran, mgr Wanda Bogusz (wychowawczyni kl. Ia), Katarzyna Borucka, mgr Gabriela Kaczyńska, mgr Hanna Król (wychowawczyni kl. Ib), mgr Renata Krupa, mgr Nina Kurach, ks. mgr Zdzisław Młynarski, mgr Iwona Serzysko, mgr Jolanta Tomaszewska, mgr Hanna Ulrich (wychowawczyni kl. Ic), mgr Katarzyna Wielgosz.

Dnia 1 września 2001 r., w wyniku przeprowadzonych konkursów, Zarząd Gminy Borowie funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Borowiu powierzył mgr Marii Hryszkiewicz (2001-2004), a  funkcję dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu mgr Agnieszce Bany (2001-2007). Wicedyrektorem Zespołu Oświatowego została mgr Ewa Mokicka (2001-2007).

            W związku z powstaniem Publicznego Gimnazjum w Głoskowie, dn. 1 września 2002 r. z obwodu Publicznego Gimnazjum w Borowiu zostały odłączone wioski: Słup Drugi, Głosków, Łętów, Dudka i Wilchta. Uczniowie z tych miejscowości uczęszczali do tamtejszej szkoły.14 i 15 maja 2002 r. po raz pierwszy przeprowadzono egzamin gimnazjalny z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

Dnia 1 września 2004 r., w związku ze złożeniem rezygnacji ze stanowiska przez mgr Marię Hryszkiewicz, która w drodze konkursu została dyrektorem Zespołu Szkół w Łaskarzewie, pełnienie obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Borowiu Wójt Gminy Borowie przekazał mgr Barbarze Zawadce.

            W roku szkolnym 2004/2005 rozpoczęto modernizację i rozbudowę Publicznego Gimnazjum w Borowiu. W maju 2006 r. oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Mieści się w nim osiem sal lekcyjnych oraz sanitariaty. Placówka została dostosowana do osób niepełnosprawnych.

1 września 2007 r., na mocy Uchwały Rady Gminy Borowie, do Zespołu Oświatowego w Borowiu (Publiczne Przedszkole w Borowiu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu) włączono Publiczne Gimnazjum w Borowiu. Jednocześnie Wójt Gminy Borowie, mgr Wiesław Gąska,pełnienie obowiązków dyrektora powierzył dr Renacie Krupie, a wicedyrektorem szkoły została mgr Ewa Wielgosz.

W styczniu 2008 r. zakończono budowę kompleksu sportowego, w którym znalazły się pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia i zaplecze. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 26 stycznia, a uczestniczyli w nim: dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach Adam Skup, starosta garwoliński Grzegorz Woźniak, proboszcz Parafii Borowie ksiądz kanonik Stanisław Staręga, wójtowie gmin i burmistrzowie miast z terenu powiatu, radni Rady Gminy Borowie, prezesi stowarzyszeń powiatowych, kierownicy i dyrektorzy szkół oraz instytucji gminnych, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, uczniowie, rodzice. Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski szkoła stała się dysponentem nowoczesnego i dobrze wyposażonego obiektu sportowego.

Uczniowie realizowali programy unijne „Szkoła równych szans” i „Aktywni razem”, w ramach których zorganizowano szereg zajęć pozalekcyjnych, a szkoła tętniła życiem. Aby efektywnie i interesująco poprowadzić warsztaty dziennikarskie, a także malarskie,  nawiązano współpracę z lokalnymi artystami oraz dziennikarzami „Tygodnika Siedleckiego” i redaktorami Katolickiego Radia Podlasie. Dzięki wsparciu i doświadczeniu zespołów ludowych z gminy Borowie udało się stworzyć Dziecięcy Zespół Ludowy. Policjanci natomiast koordynowali akcję „Bezpieczni, nieobojętni na drodze”, podczas której uczniowie szkoły poznali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przepisy ruchu drogowego.

Dzień nadania imienia i przekazania sztandaru gimnazjum – 27 maja 2009 r. – zapisał się jako jeden z najważniejszych w historii szkoły. Uroczystość rozpoczęło spotkanie  dyrektor szkoły, dr Renaty Krupy z synem Aleksandra Sasimowskiego – prof. Ewaldem Sasimowskim i jego żoną, Ireną, z wnuczką Patrona – Hanną Ślęzak oraz prawnuczką – Magdaleną Wieteską. Dyrekcja, rodzina oraz przedstawiciele uczniów wyruszyli na cmentarz, aby złożyć wieniec na grobie Aleksandra Sasimowskiego. Następnie wszyscy udali się do kościoła na uroczystą mszę świętą sprawowaną przez księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Z inicjatywy Wójta Gminy Borowie, Pana magistra Wiesława Gąski,  rozpoczęto budowę nowej siedziby Publicznego Przedszkola w Borowiu. Nowy budynek przedszkola przylega bezpośrednio do kompleksu Zespołu Oświatowego w Borowiu. Wraz z rozpoczęciem budowy podjęto decyzję o nadaniu imienia nowo budowanej placówce. Inspiracji postanowiono poszukać w bajkach i wybrano nazwę ,,Jaś i Małgosia”. Dotychczas przedszkole mieściło się w dawnym budynku szkoły, gdzie nie było dobrych warunków do pracy. Obecnie dzieci uczą się i bawią w przestronnych oraz słonecznych salach, z nowym wyposażeniem i zapleczem sanitarnym.

Uroczyste otwarcie przedszkola i nadanie nazwy „Jaś i Małgosia” nastąpiło 20 stycznia 2011 r. Rozpoczęło się mszą świętą z udziałem Pocztów Sztandarowych naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Wójt Wiesław Gąska przedstawił historię powstania przedszkola, którą można było także obejrzeć podczas przygotowanej na tę okolicznośćprezentacji multimedialnej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę placówki. Dyrektor Renata Krupa przypomniała działania podjęte w ramach przygotowań do nadania nazwy ,,Jaś i Małgosia”. Podniosłym momentem było przecięcie wstęgi przez przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, jak również najmłodszych uczestników spotkania. Ksiądz kanonik Stanisław Staręga poświęcił nowe pomieszczenia placówki, a przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem przedstawiły inscenizację teatralną na motywach znanej wszystkim i lubianej baśni o Jasiu i Małgosi. Głos zabrali rodzice przedszkolaków, którzy podziękowali za wybudowanie nowego przedszkola i placu zabaw oraz przekazali zabawki dla dzieci.

W okresie wakacyjnym trwała budowa kompleksu boisk sportowych pod hasłem: „Moje boisko – Orlik 2012”. Na lekcjach wychowania fizycznego, ale również po zajęciach uczniowie mogą korzystać z boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, szatni oraz zaplecza sanitarnego. Poświęcenie i uroczyste otwarcie tej inwestycji odbyło się 14 listopada 2011 r. Jednocześnie oddano do realizacji projekt pod nazwą „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej gminy Borowie”.

Dnia 1 lutego 2012 roku rozpoczęło się w Zespole Oświatowym w Borowiu II półrocze roku szkolnego 2011/2012, a wraz z nim intensywne przygotowania do 125-lecia Szkoły oraz Zjazdu Absolwentów. Uroczystości jubileuszowe stały się dobrą okazją do podsumowania wieloletniej pracy całej społeczności szkolnej i jej ogromnego udziału w rozwoju placówki. Niezmiernie ważnym momentem było wręczenie przez wicemarszałek Województwa Ewę Janinę Orzełowską Medalu Pro Masovia. To ogromne wyróżnienie dla Zespołu Oświatowego przypieczętowało wiele sukcesów uczniów, ogromnej pracy dydaktycznej nauczycieli  i zaangażowania rodziców. Pozostało dużą mobilizacją dla wszystkich do intensywnej pracy i nauki.

 

Dn. 1.09.2016 r. dyrektorem Zespołu Oświatowego w Borowiu została mgr Ewa Wielgosz,  a na stanowisko wicedyrektora powołano mgr Iwonę Serzysko.

W latach 2017-2021 uczniowie klas I-III uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, organizowanym przez Wspólnotę Powiatową oraz Lokalną Grupę Działania w Garwolinie. W roku 2016 powołano Lokalne Centrum Kompetencji, w ramach którego wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz drukarkę 3D. W ramach zadania  - Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych na terenie szkoły założono  Edukacyjną Ścieżkę Ekologiczną. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, np. zbierania produktów żywnościowych, „Jedna paczuszka dla maluszka,, Szlachetna paczka’’, a zebrane produkty przekazywali potrzebującym z gminy Borowie. W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkoła trzykrotnie uczestniczyła w projekcie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

W maju 2018 r. w naszej szkole był na wizytacji ks. Biskup Kazimierz Gurda, który udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa, a samo pozostało dla wszystkich ogromnym przeżyciem. 

Ważną, dodatkową działalnością szkoły stało się pozyskiwanie pieniędzy unijnych poprzez pisanie programów oraz wniosków, np. „Posiłek w szkole i domu”, dzięki któremu wyposażono  stołówkę szkolną w niezbędny sprzęt, do innych należą: „Aktywna Tablica 2018”, „Aktywna Tablica 2020”, „Zdalna Szkoła”. Pozytywnie również rozpatrzonownioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, składane w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3. W ramach tegoż programu wzbogacono bibliotekę o bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich.

Do ciekawych przedsięwzięć można zaliczyć uczestnictwo dyrekcji i młodzieży                                   w Narodowym Czytaniu, organizowanym przez GOK w Borowiu.

Na terenie szkoły działa wolontariat, stowarzyszenia i inne organizacje wzbogacające formy pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, a do nich należy Szkolny Klub Sportowy „Pantera”, w ramach którego były prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także pozyskano sprzęt sportowy wzbogacający   prowadzenie zajęć.

Od 2019 r., dzięki wsparciu organu prowadzącego, funkcjonuje dziennik elektroniczny.             Został również założony szerokopasmowy internet, a rozłożona w całym zespole sieć internetowa służy wszystkim uczniom. Na zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych pozyskano dodatkowe środki finansowe od sołtysów z gminy Borowie, przedsiębiorców i sponsorów indywidualnych.

 

W szkole i przedszkolu są rozbudzanie i kształtowane u uczniów postawy patriotyczne oraz szacunek do państwa polskiego, organizowane są uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym, np. akademia Narodowe Święto Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja. Uczniowie występują z koncertami pieśni patriotycznych w zabytkowym kościele w Borowiu, przeprowadzane są apele, konkursy, spotkania z weteranami, np. panią Zielińską - uczestniczką II wojny światowej, rozmowy z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, np. z senator Marią Koc, z posłem na sejm Grzegorzem Woźniakiem. Systematycznie są prowadzone wycieczki krajoznawczo-patriotyczne, składane wieńce i kwiaty, a także uczniowie palą znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza, Patrona naszej szkoły i przy pomniku poległych w II wojnie światowej w Jaźwinach.

Społeczność szkolna współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną z Borowia. Uczniowie poznają ciężką i niebezpieczną pracę strażaków, ich sprzęt do pracy. Wspólnie z OSP przeprowadzono Ogólnopolską Akcję Bicia Rekordu Udzielania Pierwszej Pomocy.                                Jej organizatorem była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja została przeprowadzona z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Uczniowie już od dłuższego czasu angażują się w upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Szkoła współpracuje także z Kołami Gospodyń z: Borowia, Lalin, Chromina i Brzuzy.

Uczniowie systematycznie uczestniczą w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do powiatowego programu z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia pod nazwą „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Garwolinie. Uczniowie reprezentowali szkołę w wielu kategoriach, zajmując wysokie miejsca. Placówka przystąpiła do konkursu plastycznego pt. „Smart szkoła”. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie „OSE Wyzwanie” stała się kompleksowo wyposażona mobilna pracownia komputerowa, składająca się z 16 nowoczesnych laptopów z dostępem do internetu. Pracownia okazała się dużym wsparciem w prowadzeniu wielu przedmiotów i zajęć.

Ciekawym doświadczeniem okazał się udział w akcji Młody Lider Powiatowej Ekologii „Zaprośmy ptaki na wiosnę”, w ramach której wykonano budki lęgowe i karmniki, a następnie rozwieszono je na terenie gminy. Uczniowie brali też udział w konkursie wiedzy o pożarnictwie  „Młodzież zapobiega pożarom”, podczas którego na etapie gminnym zajęli  I miejsce i tym samym zakwalifikowali się do etapu powiatowego, organizowanego przez Główną Komendę Straży  Pożarnej. Wielokrotnie uczestniczyli w Młodzieżowej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie oraz w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Powiatu Garwolińskiego, a także osiągnęli znaczące miejsca.

 

Prężnie działa samorząd uczniowski, który stał się inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,współpracuje z zespołem wychowawczym i radą pedagogiczną, prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,propaguje ideę samorządnościoraz wychowaniaw demokracji,dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

Do najważniejszych tradycji szkoły należą:

 • wyjazdy na narty,
 • jasełka,
 • zawody sportowe,
 • zajęcia na ścieżce ekologicznej, prowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej,
 • ślubowanie klas I,
 •  akcja zbierania nakrętek, baterii, makulatury,
 •  zajęcia SPORT KLUBÓW mające na celu poprawę stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży,
 • udział w powiatowym konkursie ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Powiatu Garwolińskiego”,
 • Dzień Edukacji i święto Patrona,
 • udział w ogólnopolskim programie „PoczytajMy”,
 • udział w akcji „Samorządy mają głos”,
 • obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka,
 • udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
 • konkursy plastyczne: „Na najładniejszą bombkę bożonarodzeniową”, ,,Na najładniejszą pisankę”.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Oświatowy w Borowiu
ul. Aleksandra Sasimowskiego 3
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-954

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Oświaty w Borowie